Toate intrarile din anul 2008

Liberalism And Nationalism: A  Fatal Symbiosis

Liberalism And Nationalism: A Fatal Symbiosis

Although nationalism emerged under the influence of classical liberal ideas, the new ideology conserved its collectivist character and soon became liberalism’s most successful opponent. Long before socialism’s rise to prominence on the political scene of the world, the nationalist ideology already succeeded in destroying the liberal order that was emerging during the XIXth century, setting the stage for increased government intervention in matters of internal affaires, on the one hand, war and imperialism in foreign...

Citeste mai departe
Despre „binefacerile” salariului  minim

Despre „binefacerile” salariului minim

Aproape în fiecare an asistăm la ample dezbateri care au ca principal subiect salariul minim. Este cunoscut că în negocierile dintre stat, confederaţiile sindicale şi cele patronale, primele două părţi fac presiuni deosebite în direcţia creşterii salariului minim garantat în plată. Argumente precum diminuarea sărăciei şi oferirea unui trai decent pentru populaţie, îi determină pe guvernanţi să considere că iniţiativa lor este cu adevărat lăudabilă. Pornind de la analiza...

Citeste mai departe
On the „benefits” of the minimum wage!

On the „benefits” of the minimum wage!

The minimum wage is a frequent topic of political debate. During the collective bargaining, the policymakers and unions are acting together to raise the level of the minimum wage. Moreover, its advocates view this policy as a proper way to increase the income of the poorest population. They correctly point out that workers who earn this minimum wage can only afford a meager standard of living. From their view, this initiative is praiseworthy. Also taking into account the effects of the minimum wage, this article emphasizes...

Citeste mai departe
Migraţia de inteligenţă – o problemă de management sau de proprietate?

Migraţia de inteligenţă – o problemă de management sau de proprietate?

[Acest articol reia, într-o manieră mult mai succintă, ideile expuse în articolul “Brain Drain: A Management or Property Problem?”, American Journal of Economics and Sociology 67] Migrarea creierelor (aşa-numitul "brain drain") este considerată o problemă extrem de importantă cu care se confruntă numeroase state în curs de dezvoltare, printre care şi România. Acest articol analizează originea fenomenului şi arată că cea mai mare parte a lucrărilor publicate...

Citeste mai departe
Brain Drain: A Management or Property Problem?

Brain Drain: A Management or Property Problem?

[This article reiterates in an abbreviated form, ideas exposed in the article “Brain Drain: A Management or Property Problem?”, American Journal of Economics and Sociology 67, currently in print.] Brain drain is considered a very important problem for many developing countries, including Romania. This paper examines the roots of this phenomenon and shows that much of the current literature is seriously flawed when it comes to interpret the significance of intelligence flight. Our argument is that brain drain...

Citeste mai departe
Tratatul constituţional: Leviathanul suprastatal

Tratatul constituţional: Leviathanul suprastatal

[Articolul de faţă are la bază secţiunea 7.3 a cărţii „Economia de piaţă: fundamentele instituţionale ale prosperităţii", coord. Cosmin Marinescu, Editura ASE, Bucureşti, 2007] Toate constituţiile sunt produse ale timpului lor. Ele reflectă o cultură politică şi tăria diverselor interese politice. Constituţia UE este un produs al statului socialist al bunăstării specific secolului XX. Cu toate că ţelul declarat a fost realizarea unei Europe mai simplă, mai eficientă şi mai democratică...

Citeste mai departe
The Constitutional Treaty: The Super-governmental Leviathan

The Constitutional Treaty: The Super-governmental Leviathan

[The present article is based on section 7.3 of volume „Market Economy. Institutional Foundations of Prosperity", coord. Cosmin Marinescu, Editura ASE, Bucureşti, 2007] All written constitutions are products of their time. They reflect a specific political culture and the strength of different political interests. The EU constitution is a product of 20th century welfare-state socialism. Although, the official goal was to design a simpler, more efficient, more democratic Europe that is "closer...

Citeste mai departe
Subprime-aţia Americii

Subprime-aţia Americii

[Textul de faţă reprezintă varianta actualizată a articolului omonim, publicat drept cover-story în Revista Piaţa Financiară] John „Subprime" Smith, de profesie unemployed worker, din Zzyzx (California, USA) - localitatea chiar există! - face calcule din ochi şi constată că se califică pentru exclusivistele condiţii de credit ipotecar fixate de banca din urbe. Cinci ani după, prin vara lui 2007, John se prinde că nu mai poate plăti ipoteca, banca realizează că nu mai are lichidităţi...

Citeste mai departe
America’s Subprime-acy

America’s Subprime-acy

John Subprime Smith, unemployed worker of Zzyzx, California (real city), in a quick glance assesses he's qualified for his local bank's exclusive mortgage terms. Five years after, in the summer of 2007, John realizes he can no longer pay his mortgage rates, bank catches on its lack of liquidity, and the Fed realizes its moral duty to provide liquidity... Ten years earlier, Joe "the Overoptimistic" Doe also had a small credit from the same bank and placed it in Mirage.dot.com.Inc. stock. Highly over-valued,...

Citeste mai departe
Euro ca strategie politică

Euro ca strategie politică

În acest articol caut să demonstrez că proiectul unificării monetare europene nu este justificabil teoretic şi, în esenţă, nici nu este motivat în acest fel. Apariţia euro este, istoric vorbind, ultima consecinţă majoră a intervenţiei statului asupra monedei. Politizarea monedei are la bază urmărirea sporirii veniturilor statului. Concurenţa  inter-statală duce, în ultimă instanţă, la centralizarea mondială a producţiei de monedă. Apariţia cartelurilor...

Citeste mai departe
Euro as a political strategy

Euro as a political strategy

In this article we argue that european monetary unification cannot be defended on theoretical grounds, and as a matter of fact, it has not been advocated from these reasons. The birth of euro is, from an historical perspective, the last major consequence of state intervention on money. The state seek to increase its revenue by controlling the money supply. Competition among states leads eventually to a worldwide centralization of money production. Monetary cartels like EMU are, therefore, a natural outcome of this ...

Citeste mai departe
Trade Deficit – False Fears

Trade Deficit – False Fears

Trade deficit, along with inflation and unemployment, is usually considered a macroeconomic imbalance. This paper presents an economic perspective on the trade deficit issue, dealing with the benefits and costs of free trade, and the relationship between trade deficit and economic growth. The author argue that the concerns about the trade deficit could not be supported with viable proofs. The supporters of state intervention do not take into consideration the fact that in any free transaction, there are two winners:...

Citeste mai departe
Cine plăteşte impozitele?

Cine plăteşte impozitele?

Toate promisiunile electorale au un element comun, acela că statul poate oferi diferite ajutoare, facilităţi, subvenţii  şi, astfel, va creşte nivelul de trai al cetăţenilor. Dar, pentru orice distribuire de resurse, statul este nevoit să colecteze sumele corespunzătoare (prin natura sa nefiind capabil să creeze valoare adaugată). Forţa acestor promisiuni are însă la bază un mit întreţinut de politicienii socialişti, potrivit căruia firmele sînt cele care plătesc impozitele,...

Citeste mai departe
Who Pays Taxes?

Who Pays Taxes?

All electoral promises have a common element, namely that the state can offer different benefits, incentives, subsidies, and thus will increase the living standard of citizens. But for any distribution of resources, the state must collect the corresponding amounts (given the fact that it is not able to create added value). The power of  these promises is based on a myth maintained by socialist politicians according to which firms are those that pay taxes, citizens are not directly affected. However, on a closer analysis,...

Citeste mai departe
The Myth of Efficiency Criteria in Economic Science

The Myth of Efficiency Criteria in Economic Science

„Efficiency" is the mirific concept on which basis it seems that almost all economists have ever built their judgements and theories. The way the efficiency's arguments are applied explains a lot of bad things that happens nowadays. This essay aims to emphasize the fact that „the efficiency criteria" entails insurmountable scientific limits. Ignoring them, either of unawareness or of special interest, easily leads to grave scientific errors. „Efficiency" is responsible for „legitimating"...

Citeste mai departe
Mitul „criteriului eficienţei” în ştiinţa economică

Mitul „criteriului eficienţei” în ştiinţa economică

„Eficienţa” este conceptul mirific pe baza căruia mai toţi economiştii îşi construiesc, parcă dintotdeauna, raţionamentele şi teoriile. Însă modul în care argumentul eficienţei a fost utilizat explică multe din relele lumii de astăzi. Utilizarea „criteriului eficienţei” asupra politicilor statului comportă limite ştiinţifice insurmontabile. Ignorarea acestora, din necunoaştere sau mai degrabă din interes, a condus cu uşurinţă la erori ştiinţifice...

Citeste mai departe
Maşinăria guvernamentală încotro?

Maşinăria guvernamentală încotro?

Insatisfacţia românilor în faţa performanţelor slabe ale administraţiilor publice a atins cote alarmante.  Se consideră că performanţele în domeniu depind în proporţie de 15% de eficienţa managerilor şi funcţionarilor publici. Restul, de factorii sistemici: politici, constituţionali şi instituţionali. Visăm la un guvern antreprenorial, la importul de principii din managementul afacerilor; birocraţia le ucide în faşă. Noul management public (NMP) pare a răspunde unor probleme...

Citeste mai departe
Public Administration Reform in Romania: Whom Should We Learn From?

Public Administration Reform in Romania: Whom Should We Learn From?

Romanians discontent towards the poor performance of government departments has reached alarming levels. It is emipirically considered that the world-wide performance of countries in terms of public administration efficiency depend 15% of  managers´ and civil servants´ productivity. The rest of 85% are related to the systemic factors, such as policy, institutional and constitutional incentives. We dream of a entrepreneurial government, or at least of the import of business management principles, but the bureaucracy...

Citeste mai departe
Premiile... „Dinamită pentru Economie“

Premiile... „Dinamită pentru Economie“

[Textul de faţă reprezintă varianta actualizată a articolului omonim, publicat în Revista Piaţa Financiară] Nobel este ştiut de publicul de tabloid savant drept acel mare chimist care a descoperit dinamita, dar şi pentru că între femeia de care şi-ar fi dorit să-l unească o legătură (de inel) de metal (preţios!) şi un ilustru matematician al epocii ar fi existat o „chimie“ ceva mai puternică decât morala vremii. Legenda spune că, dezamăgit de cele întâmplate,...

Citeste mai departe
For whom NO BEL(L) tolls in Economics

For whom NO BEL(L) tolls in Economics

Nobel is widely known to the popular science audiences as the great chemist discovering dynamite, but also for the (precious) metal ring he wished to have linked him with a certain someone, unfortunately more „chemically" bonded with an illustrious mathematician of the era. This „page three" gossip purportedly links Nobel's decision to „disinherit" mathematicians, by omission, from the prizes granted, by the Nobel foundation since 1901, for the inventions and discoveries most beneficial to humanity...

Citeste mai departe
Teoria relativităţii PIB-ului

Teoria relativităţii PIB-ului

[Textul de faţă este varianta actualizată a articolului omonim publicat în Săptămâna Financiară] Economia României „creşte" într-un ritm atât de ameţitor încât ar putea înghiţi bunăstarea propriilor cetăţeni. După cum ne dezvăluia Primul Ministru, 95% din cele 930 de angajamente din Programul de guvernare au fost realizate. Economia nu doar că accelerează, chiar se apropie de viteza luminii. Particulele economice avansează cu viteze inimaginabile,...

Citeste mai departe
The Relativity Theory of the GDP

The Relativity Theory of the GDP

Romania's economy is „developing" at such a huge pace that it can easily swallow the welfare of its own citizens. As the prime minister has been telling to us, 95% of the 930 engagements assumed by the governing programme had been achieved. The economic particles are advancing with an unimaginable speed thus causing the risk of "creating" a black hole not in Switzerland, as our politicians were afraid, but in Bucharest. The responsibility for all this mess certainly belongs to the politicians that believe...

Citeste mai departe
De ce „costul de oportunitate” nu poate fi niciodată „zero”...

De ce „costul de oportunitate” nu poate fi niciodată „zero”...

Scrierea acestor rânduri răsare din nevoia de a îndrepta câteva erori pe care manualele ortodoxe de economie le alimentează, uneori, cu bravă nonşalanţă. O astfel de eroare se iveşte încă din prima „lecţie de economie", anume lecţia „modului economic de gândire", ce caută să explice acţiunea umană în termenii contrafactuali ai „costului de oportunitate". Puse cap la cap, asemenea erori - perpetuate în manuale, săli de curs sau prelegeri „ştiinţifice"...

Citeste mai departe
Why the opportunity cost cannot be zero!

Why the opportunity cost cannot be zero!

This essay is born from the need to clarify some of the errors that the orthodox economics textbooks promote, sometimes with fair nonchalance. Such an error can be identified from the very first "economics lesson" - the lesson of the "economics way of thought" that seeks to explain human action by using the counterfactual term "opportunity cost". All the errors promoted in economics textbooks, courses or "scientific" conferences undermine the correct knowledge of economics and...

Citeste mai departe
Politica europeană pentru pescuit - perspectiva drepturilor de proprietate

Politica europeană pentru pescuit - perspectiva drepturilor de proprietate

Pe măsură ce resursele naturale sunt utilizate în activitatea economică, economiştii din toate colţurile lumii îşi exprimă îngrijorarea cu privire la viitorul Terrei. Datorită atenţionărilor primite în mod consecvent, guvernele din întreaga lume caută să pună în aplicare diferite politici de mediu, menite a asigura dezvoltarea sustenabilă a economiei. Articolul de faţă îşi propune să demonstreze carenţele viziunii ecologiste, non-economice, asupra problematicii...

Citeste mai departe
The Common Fisheries Policy - Private Property Perspective

The Common Fisheries Policy - Private Property Perspective

Increasing environmental concerns have started to be formulated taking into account the fact that the natural resources of the earth are depleting day by day. Due to the above-mentioned fact, states from throughout the world have designed and implemented different environmental policies aimed at preserving the environment. This paper's aim is to proove the ineffectivity of these policies and the importance of private property rights for achieving sustainable development. The scarcity of the natural resources and their...

Citeste mai departe
Stimulente şi constrângeri: manageri versus birocraţi

Stimulente şi constrângeri: manageri versus birocraţi

Comportamentul oamenilor este modelat de stimulentele şi constrângerile cu care aceştia sunt confruntaţi. În calitatea noastră de consumatori şi producători suntem atenţi la câştigurile pe care sperăm să le obţinem în diferite variante posibile de acţiune. Orice analiză a comportamentului oamenilor în diferite ipostaze ale acestora - antreprenori, manageri, politicieni, birocraţi - trebuie să înceapă cu studiul atent al stimulentelor şi constrângerilor cu care...

Citeste mai departe
Incentives and Constraints: Managers versus Bureaucrats

Incentives and Constraints: Managers versus Bureaucrats

The incentives and constraints matter. The incentives and constraints that people face influence their behavior. As consumers and producers, we pay a great deal of attention to the personal gains that we hope to obtain in different ways of action. The analysis of people's behavior must therefore begin with the careful study of the incentives and constraints that they face. The logical conclusions that we reach this way have a vast explaining power because they can be applied to the probable behavior of the people...

Citeste mai departe
The Global Crisis of the Dirigiste State

The Global Crisis of the Dirigiste State

Politicians, commentators as well as experts believe that the current crisis is the result of "greed" and "wild capitalism". In reality, however, the economic turmoil we are witnessing is but the natural consequence of a long chain of interventionist policies that have undermined the market economy. At the beginning of 2007, the American real-estate market was showing its first signs of weakness. After the heights reached in 2006 and continuous growth for over a decade, house prices went into decline...

Citeste mai departe
Liberalizarea serviciilor poştale: doi paşi înainte, unul înapoi?

Liberalizarea serviciilor poştale: doi paşi înainte, unul înapoi?

Motto: „Să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimic". (după I. L. Caragiale) Cu toţii trimitem şi primim scrisori, dar puţini dintre noi ştim ce se petrece cu adevărat dincolo de cutia poştala sau de ghişeul tradiţional cu sticlă sau geam securit unde se află agentul poştal. Putem comanda mărfuri online şi aşteptăm să ne fie livrate coletele, lucru pe care îl realizează tot companiile poştale. În foarte multe ţări, serviciile poştale, cel puţin în varianta...

Citeste mai departe
Economie în poveşti de citit la gura sobei

Economie în poveşti de citit la gura sobei

Vacanţa de iarnă este timpul pentru cadouri, colinde, pentru întîlnirea cu cei dragi, pentru poveşti la gura sobei şi depănat amintiri, pentru vin fiert cu scorţişoară şi cozonac cald. Vă propun să lecturaţi trei poveşti, ţesute în jurul învățăturilor cîtorva economişti celebri, din secolele trecute. Deşi sînt rodul imaginaţiei, istorioarele descriu fenomene ce au avut şi continuă să aibă o influenţă covîrşitoare asupra vieţii oamenilor...

Citeste mai departe
Economics in Fireside Stories

Economics in Fireside Stories

Winter is the time for gifts, carols, for meeting with friends, stories read close to the fireplace, memories, for boiled wine with cinnamon and warm sponge cake. I recommend you to read these three stories woven around the words of famous economists from centuries ago, which, even if they are the product of the imagination, describe phenomena that have had and continue to have a great influence on people. I hope that what you will read below will pleasantly remind you about the stories that you have read in childhood...

Citeste mai departe