Toate intrarile din anul 2009

KYOTE&BALIverne… de la Captain Planet, agentul public 00, citire!

KYOTE&BALIverne… de la Captain Planet, agentul public 00, citire!

Întrebarea esenţială în vremuri de schimbări climatice globale, vom vedea de ce, este: poartă OMUL toată vina pentru încălzirea globală? Că dacă da, probabil am început cu stângul ca specie, iar cea mai bună şi nepoluată dintre lumile posibile, acum definitiv refuzată, ar fi fost aceea în care Homo Sapiens Sapiens ori Adam, după scriptură, în... sapienţia-sapienţia sa, n-ar fi descoperit accidental focul. Şi am fi mâncat foarte probabil până astăzi...

Citeste mai departe
Despre educaţie şi miturile reformelor post-decembriste

Despre educaţie şi miturile reformelor post-decembriste

Este larg acceptat faptul că şcoala reprezintă una din cele mai valoroase instituţii sociale ale umanităţii. Sistemul educaţional din România, deşi s-a aflat permanent sub emblema reformei, are în continuare profunde probleme funcţionale. Slaba capacitate a acestuia de a antrena manifestarea creativă şi acumularea de cunoştinţe în rândul elevilor este, în opinia mea, o consecinţă naturală a lipsei de stimulente şi constrângeri existente în şcolile publice...

Citeste mai departe
Orientul Mijlociu în hărţi desenate stalinist, dar cu creioane americane

Orientul Mijlociu în hărţi desenate stalinist, dar cu creioane americane

Când Statul devine "mai suveran" decât Proprietatea, când dreptul istoric sau cel pozitiv îl lasă în umbră pe cel natural, când oamenii devin popoare înainte de a fi liberi..., ultima întrebare pe care am putea-o pune e: cartografia lui Ahmadinejad are mai multă precizie decât a lordului Balfour? Yom Ha'atzmaut, pe evreieşte Ziua Independenţei Israelului, 8 mai 2008. Se împlineau 60 de ani de la înfiinţarea statului evreu. Însă,...

Citeste mai departe
KYOTE&BALIverne… de la Captain Planet, agentul public 00, citire!

KYOTE&BALIverne… de la Captain Planet, agentul public 00, citire!

The vital question in this "take-it-for-granted-man-made-global-warming" is whether "Man is to blame for it all"... Physicists, geo-physicists, climatologists, meteorologists, oceanographers, chemists, biochemists, and biologists are far from any consensus, although it looks like, under "academic democracy", most would answer yes. Democracy is sometimes/always a poisoned Agora in terms of both finding (genuinely) moral and (genuinely) scientific answers for the questions of our world For...

Citeste mai departe
On Education and the Myths of Post-Communist Reforms

On Education and the Myths of Post-Communist Reforms

School and education system are some of the most important social institutions in our society. It is generally accepted the idea that Romanian education system, despite the attempts of institutional reform according to European standards, has various functioning problems. The weak capacity of education to stimulate creativity and human capital accumulation is the natural consequence of lack of incentives among state-run-schools. What could be wrong if the education system will be managed according to market rules? This...

Citeste mai departe
The Middle East in USSR-Type Maps, Drawn with Pencils Made in USA

The Middle East in USSR-Type Maps, Drawn with Pencils Made in USA

When the State becomes more sovereign than Private Property, when "historical rights" or "positive law" substitute for natural law judgements, when individuals become peoples before becoming free, questions such as the following one are meant to remain (reasonably) unanswerable or (tragically) odious: is Ahmadinejad's "Middle East cartography", a fair reversal of, for instance, Lord Balfour's?  

Citeste mai departe
Criza financiară actuală: scurtă critică a explicaţiilor mainstream

Criza financiară actuală: scurtă critică a explicaţiilor mainstream

De la începutul crizei în 2007, trei tipuri de explicaţii au fost avansate constant pentru a justifica atât evidentul ciclu de tip boom-bust prin care a trecut economia în acest deceniu, cât şi soluţiile propuse pentru atenuarea efectelor şi prevenirea acestui fenomen în viitor. Argumentele oferite nu sunt însă satisfăcătoare, nici prin prisma coerenţei logice, nici prin gradul de reflectare a realităţii. Mai mult, aşa cum voi arăta, dat fiind că sunt susţinute...

Citeste mai departe
The Present Financial Crisis: a Critique of Mainstream Explanations

The Present Financial Crisis: a Critique of Mainstream Explanations

Since the beginning of the crisis in 2007, three types of explanations have been advanced to account for both the boom-bust cycle that ocurred during the last decade, and the solutions that were offered in order to aleviate its effects and prevent this kind of phenomena from ocurring again in the future. Essentially, they are related to greed, stupidity, and excessive saving. But the arguments behind these explanations are not satisfying. They are neither logically coherent, nor properly reflecting the reality. Moreover,...

Citeste mai departe
Incertitudini şi răspunsuri pe

Incertitudini şi răspunsuri pe "agenda" crizei economice

Riscul  de implozie a sistemului financiar global, în octombrie 2008, a fost depăşit cu bine datorită setului de măsuri intervenţioniste ale ţărilor dezvoltate. Am respirat cu toţii uşuraţi şi am gândit că ce-a fost mai rău a trecut. Se pare că nu e chiar aşa!  Incertitudinile la care suntem în continuare expuşi ne aruncă pe tărâmul supoziţiilor eşuate şi al măsurilor pregătite pe genunchi şi lansate la repezeală. Criza economică îsi arată colţii zilnic...

Citeste mai departe
Uncertainties and Answers on the

Uncertainties and Answers on the "Agenda" of Economic Crisis

The risk of implosion of the global financial system in October 2008, was better overcame due to the set of interventionist measures of developed countries. We breath all relieved and we thought that was the worst has passed. It seems that not really! Uncertainties to which we are exposed to as we throw in the realm of allegations and failed measures prepared on the knees and started up the media channels. Economic crisis shows his sharp, but subtel, teeth daily by closing the business and massive layoffs, by significant...

Citeste mai departe
Bugetul pe 2009: răbdare fără tutun

Bugetul pe 2009: răbdare fără tutun

[Textul de faţă este varianta actualizată a articolului omonim publicat în Săptămâna Financiară în 02.02.2009] Măsurile de stimulare a economiei s-au transformat în măsuri de impozitare a acesteia. Guvernul vrea 1,3% din PIB în plus de la vicioşi şi patroni. Închipuiţi-vă o familie, formată din soţ, soţie, doi copii aflaţi la vârsta adolescenţei si care mai întreţine si doi bunici. Soţul este îngrijorat de finanţele familiei, afectate de cheltuielile...

Citeste mai departe
Prevenirea violenţei – reforma proprietăţii asupra armelor

Prevenirea violenţei – reforma proprietăţii asupra armelor

Opinia publică a fost şocată de atacul armat asupra unei case de schimb valutar din Braşov, unde două persoane au fost ucise. Emoţia creată în societate a fost rapid speculată de agenţiile mass-media, care ne-au oferit o avalanşă de ipoteze, explicaţii, argumente despre cum a fost posibilă această întâmplare. Totuşi, cea mai serioasă problemă pe care trebuie să ne-o punem este cum putem evita acest gen de evenimente în viitor şi tocmai aici dezbaterea publică a dus la concluziile...

Citeste mai departe
Preventing Violence – The Reform of Property in Firearms Ownership

Preventing Violence – The Reform of Property in Firearms Ownership

The recent murderous attack on a foreign exchange house in Brasov has shocked the public and started a ferocious debate in mass-media. So far, however, the debate has resulted in virtually no conclusion on how such events could be prevented from occurring again in the future. As a matter of fact, the attack reflects a huge failure of state institutions: prosecution system, courts, penitentiaries and police departments. Unfortunately the debate has remained trapped in the discussion about how to make these...

Citeste mai departe
The 2009 Budget: Patience without Tobacco

The 2009 Budget: Patience without Tobacco

[This text is the up-to-date version of the homonymous article published in Financial Week, 02.02.2009] The stimulus measures for the economy have been transformed into taxation measures. The government wants an additional 1.3% of GDP from entrepreneurs and vicious persons. Imagine a family composed of a husband, a wife and two adolescent children, a family that has also to take care of two grandparents. The husband is worried about the family's financing plan, profoundly affected by the extravagant spending...

Citeste mai departe
Libertatea economică sporeşte avuţia naţiunilor

Libertatea economică sporeşte avuţia naţiunilor

[Textul de faţă este varianta actualizată a articolului omonim publicat în Săptămâna Clujeană] Într-o lume tot mai globală şi mai integrată, competitivitatea fiecăruia dintre noi şi a economiei în ansamblu reprezintă, la prima vedere, factorul esenţial al creşterii economice, adică al creşterii bogăţiei pe cap de locuitor. Această competitivitate nu poate fi însă disociată de acţiunile oamenilor care alcătuiesc societatea şi nici de regulile (scrise şi nescrise)...

Citeste mai departe
A Portrait of Romanian Businessmen

A Portrait of Romanian Businessmen

In the nineteenth century, economists made the distinction between the entrepreneur who operate and the one who provides resources, the capitalist. Perhaps this classification has been inspired by quite widespread patronage during the Renaissance. A similar classification is necessary now, but using a different criterion: the relationship of economic action with the state budget. Thus, it can highlight several categories of individuals acting economically.

Citeste mai departe
Economic Freedom Increases the Wealth of Nations

Economic Freedom Increases the Wealth of Nations

In a world each day more globalised and more integrated, the competitiveness of everyone of us and of the overall economy constitutes, at first glance, the determinant factor of economic growth, that is growth of wealth per capita. This competitiveness, however, cannot be dissociated from the actions of people which form society or from the rules (written or unwritten) which structure these actions. The rules in place, that is the rules actually followed in practice, leave individuals in society more or less freedo...

Citeste mai departe
The Return of the Prodigal State

The Return of the Prodigal State

Confronted with the prospect of recession, governments around the world are in a hurry to stabilize the economy through Keynesian policies. The origin of the current economic turmoil is the expansionary monetary policy of the Fed and - to a smaller extent - the other big central banks of the world. The recession is the price that has to be paid for the cheap credit that stimulated oversized investments in housing and consumption. But, although now investors and consumers in developed economies rediscover in...

Citeste mai departe
Roşia Montană, destine confiscate

Roşia Montană, destine confiscate

[Textul de faţă este o variantă a articolului omonim publicat în Idei în Dialog, martie 2008] Roşia Montană este o mică aşezare din Munţii Apuseni. Existenţa ei poate fi datată istoric din perioada romană când era cunoscută sub numele de Alburnus Maior. Încă din acele vremuri principala îndeletnicire a localnicilor a fost mineritul, zona fiind bogată în zăcăminte de aur şi argint. Urmele civilizaţiei romane dar şi medievale pot fi întâlnite la tot pasul...

Citeste mai departe
Roşia Montană: Stolen Destinies

Roşia Montană: Stolen Destinies

Roşia Monatană is a small settlement in the Apuseni Mountains. Her existence can be dated historically all the way down to Roman times, when it was known as Alburnus Maior. Since then mining was the main occupation of the local inhabitants, the region being rich in gold and silver. Remnants of the Roman but also Medieval civilisation can be seen all around. The superb scenery and the picturesque villages form an idyllic image that can charm every traveller. Yet, on a closer look, the same traveller will be shocked...

Citeste mai departe
Un plan radical de revigorare economică

Un plan radical de revigorare economică

Criticii liberali ai intervenţiei statului în economie sunt adesea acuzaţi că se rezumă doar la a... critica politicile adoptate luate de guvern, în loc să pună mâna pe pix cu un scop constructiv, acela de a propune măsuri alternative concrete. Această acuzaţie este nefondată, pentru că pentru fiecare întrebare există un răspuns liberal şi pentru fiecare decizie intervenţionistă există o alternativă liberală mai bună. Într-un articol recent pe tema crizei, ale cărei...

Citeste mai departe
A Radical Plan of Economic Recovery

A Radical Plan of Economic Recovery

Liberal critics of economic interventionism are often charged that they only criticize the policies implemented by the government, instead of advancing relevant alternative measures. This charge is not justified, because for each question there is a liberal answer and for each interventionist decision there is a better liberal alternative. A radical plan of economic recovery would seek to cut to a half the present role of the state, by reducing both taxation and public expenditures.

Citeste mai departe
Oamenii de afaceri români

Oamenii de afaceri români

În secolul XIX, economiştii făceau distincţie între întreprinzător, cel care acţionează, şi cel care îi pune la dispoziţie resurse, capitalistul. Probabil această clasificare a fost inspirată de mecenatul destul de răspîndit în perioada Renaşterii. O clasificare similară este necesară şi în prezent, dar după un criteriu diferit: relaţia cu statul. Astfel, se pot evidenţia cîteva categorii de indivizi care acţionează economic, "întreprinzătorul",...

Citeste mai departe
România între Scylla şi Carybda: cum interpretăm acordul cu FMI?

România între Scylla şi Carybda: cum interpretăm acordul cu FMI?

La ordinea zilei este criza şi soluţionarea ei. Dincolo de discuţiile interminabile privind duplicitatea şi făţărnicia guvernanţilor, lipsa oricăror idei coerente de abordare a problemei şi evidenta pareză a politicii publice, spaţiul mediatic a fost ocupat de dezbaterea pro şi contra încheierii unui acord cu Fondul Monetar Internaţional. În această dezbatere, susţinătorii intervenţiei FMI afirmă că România are nevoie de un împrumut pentru a supravieţui financiar anul acesta;...

Citeste mai departe
Central Banking, The Executioner of Zimbabwe's Economy

Central Banking, The Executioner of Zimbabwe's Economy

The last three decades perfectly illustrate the immense economic and human tragedy created in Third World Countries by the transplantation of socialist ideology and practice. Contrary to what the "alter-mondialistes" and other left-wing groups think, the slow development of the Southern Hemisphere in the last 60 years is not the consequence of exploitation of this part of the world by Western capitalism, but primarily the effect of the statist and - often - outright murderous policies implemented by the local...

Citeste mai departe
The International Economic Crisis: Time for a Laissez-faire Policy

The International Economic Crisis: Time for a Laissez-faire Policy

In the conduct of economic policy, the state, represented in practice by its specialised bodies, can impact the economic activity in two major ways : 1) through monetary policy, consisting essentially in the manipulation of the supply of money and, closely related to this, the regulation of the banking and financial sector, i.e. the main milieu where the intertemporal monetary circulation takes places; 2) through fiscal policy, consisting broadly in the various means the government has at its disposal...

Citeste mai departe
Active toxice sau reglementări nocive? Cazul CDS-urilor

Active toxice sau reglementări nocive? Cazul CDS-urilor

Orice criză are nevoie de (cel puţin) un vinovat. Pentru oricine încearcă să treacă în revistă rapid motivul din spatele problemelor financiare recente, vinovatul se deconspiră rapid - "activele toxice". Din moment ce "toxic" stârneşte o repulsie suficient de mare pentru ca cititorul să îşi încheie rapid lectura cu satisfacţia de a fi rezolvat rapid problema intelectuală care îl frământa, s-a creat rapid un sentiment cvasi-general de culpabilizare...

Citeste mai departe
Toxic Assests or Harmful Regulation? The Case of CDS

Toxic Assests or Harmful Regulation? The Case of CDS

Any crisis needs and explanation and any explanation must be based on a malefactor. For anybody attempting to understand the causes behind the recent financial turmoil, the main culprit is easy to point out - "toxic assets". Since "toxic" raises strong repulsion and the reader may end his/her lecture with the satisfaction of having solved a challenging intellectual puzzle, a general current emerged that blames those who have played with such assets for the negative consequences of their actions.

Citeste mai departe
Planificarea centralizată: o idee rea aplicată bine

Planificarea centralizată: o idee rea aplicată bine

[Articol apărut iniţial în revista Verso, Anul 3, numărul 50-51 din 1-31 decembrie 2008]   Planificarea centralizată a fost prezentată de către promotorii ei ca fiind nu doar superioară din punct de vedere etic, prin eliminarea exploatării ci şi mai eficientă decât piaţa. Este unul din motivele pentru care multe foste colonii din Africa, America sau Asia au adoptat sisteme de acest tip după obţinerea independenţei. Chiar şi în prezent, persistă opinia că sistemul comunist...

Citeste mai departe
Central Planning: A Bad Idea Well Implemented

Central Planning: A Bad Idea Well Implemented

The idea of a centrally planned economy was presented by its promoters as not only ethically superior, by eliminating exploitation, but also as more efficient than the market. It's one of the reasons why most of the former colonies in Africa, America or Asia have adopted such a system after they gained independence. Even today, the idea still persists that the communist system (including central planning) was a good idea baddly applied. The logical conclusion is "let's try it again!".

Citeste mai departe
America a ales aleatoriu

America a ales aleatoriu

[Textul de faţă este varianta actualizată a articolului omonim din Revista Piaţa Financiară] "A da cu banul". Polisemie, nene... Bunăoară, în Statele Unite ale Americii, Anno Electoralis 2008, locuţiunea poznaşă poate însemna fie miliardul de parai electoral mobilizat de John "Warfare State" McCain şi Barrack "Welfare State" Obama, fie cele 700, bail out, cu care Wall Street-ul şi-a pus borduri rezistente la dinţii contribuabililor. Fie poate însemna...

Citeste mai departe
„Solidaritatea” în vremuri de criză

„Solidaritatea” în vremuri de criză

Economia românească este acum în agonie. Mă doare sufletul pentru toţi cei care au dificultăţi majore în afacerile private. Mă doare că sunt salvaţi şi protejaţi câteva sute de angajaţi leneşi la stat în detrimentul celor care produc ceva în România. Mă doare că în primul trimestru al acestui an s-a restrâns consumul final individual efectiv al populaţiei cu 10,5%, iar cel al administraţiei publice a crescut cu 4%. În 2009, deficitul de cont...

Citeste mai departe

"Solidarity" and Economic Crisis

During the year 2009, Romania’s current account deficit might lower at 6-7 billions euro which announce a painful restriction for the private sector. This restriction (8 percent of GDP) is caused by the fact that companies cash no more from abroad and are not allowed anymore internal financing. Accusing the banks does nothing but to stimulate Romanian debtors not to pay their debts which mean more problems for the banking system. Meanwhile solutions must be undertaken by reforming the public sector.

Citeste mai departe
Around the World in Times of Crisis

Around the World in Times of Crisis

It all started in the fatherland of George Washington, of jazz and of Marilyn Monroe. Even the poorest American, until some two years ago, could buy a house and a Chevy only with and ID card.The smart guys on Wall Street - as our president Băsescu called them - who just made their n-th mansion, and their financial wizardry made sure the money were rolling. If the money couldn't be found in the US, they were borrowed from the Chinese and the Arabs, to whom the insatiable George Bush administration

Citeste mai departe
Dreptul la educaţie nu e drept

Dreptul la educaţie nu e drept

Susţinătorii intervenţionismului găsesc o mulţime de motivaţii pentru imixtiunea guvernului în economie şi societate. Nu face excepţie în acest sens pleiada de argumente în favoarea intervenţionismului în domeniul educaţiei. Atunci când argumentele economice sunt demontate, în ultimă instanţă, adepţii intervenţionismului apelează la ideea de drept. Însă, aşa cum voi argumenta, nu există un drept particular la educaţie ci doar dreptul natural al individului...

Citeste mai departe
The Right to Education is Not Right

The Right to Education is Not Right

The interventionists become very creative when it comes to argue in favor of government involvement in economy and society matters. The constellation of arguments for state intervention in education makes no exception. Argue against it, prove the fallacies of involvement and the interventionists will defend themselves using the idea of individual’s right to education. In fact there is no particular right to education, as I will show next. There is only the natural right of individuals to use their own bodies as...

Citeste mai departe
Barack (ies-ui-chen) Obama NU este vreun economist de rasă

Barack (ies-ui-chen) Obama NU este vreun economist de rasă

Numai minţile retarded, sau retired, cum confuza termenii personajul Borat din filmul omonim, pot fi rasiste prin proiect. Si rasismul, şi antirasismul pozitiv-discriminator sunt deopotrivă nevroze politice tâmp electorale. Însă, a vorbi despre “rasa” cuiva ca profesie sau ca prerogative ţine de normalitatea calificărilor. Obama are rasă ca politician (mare cât păşunea din Washington pe care s-au strâns milioanele de naivi venite să înghită, cinstit vorbind, muuultă...

Citeste mai departe
Renaşterea liberală a Georgiei

Renaşterea liberală a Georgiei

Deşi puţină lume ştie, Georgia oferă unul din cele mai reuşite exemple de reformă economică liberală, atât din punctul de vedere al amplitudinii şi profunzimii măsurilor politice luate, cât mai ales din cel al efectelor pozitive rezultate. Povestea de succes a liberalismului în Georgia începe în 2004, la un an după schimbarea politică majoră din 2003. Înainte de acest moment, Georgia era doar una din ţările fost comuniste desprinse din fosta URSS, o ţară marcată...

Citeste mai departe
Barack (Ies-Ui-Chen) Obama is a Dark (Red) Coloured Non-economist

Barack (Ies-Ui-Chen) Obama is a Dark (Red) Coloured Non-economist

Only the retarded, or the retired, minds - following the lexical confusion of the notorious character Borat in the homonym movie - can be racist by default. Both racism and positive discrimination anti-racism are neurosis smelling like smelly elections. But, speaking of someones color in connection with his beliefs or actions is nothing but normality. Obama is a red-colored politician only perfect for the naive masses, those always in ready-steady-go position to give a big hand to the mystique...

Citeste mai departe
Jurnal de criză: capitalism cu prezumţie de vinovăţie

Jurnal de criză: capitalism cu prezumţie de vinovăţie

[Textul de faţă este varianta extinsă a articolului omonim publicat în Idei în Dialog] În "jurnalul" de faţă nu ţintesc, neapărat, criza economică actuală. Nu îmi propun să zugrăvesc condiţiile etatiste care întreţin ciclurile economice, cu toate detalierile teoretice ce desluşesc cauzele crizei. S-au scris deja şi se vor mai scrie astfel de incursiuni, mai mult sau mai puţin tehnice, în anatomia crizei. Aici, acum, mă preocupă să atrag atenţia...

Citeste mai departe
Inflaţia legislativă loveşte ca un bumerang

Inflaţia legislativă loveşte ca un bumerang

[Textul de faţă este o variantă a articolului omonim publicat în Săptămâna Financiară] Ce-i mult strică! Este o zicală care se potriveşte nu numai banilor aflaţi în circulaţie, ci şi legilor intrate în vigoare. Cantitatea uriaşă de dosare (zeci, dacă nu sute pe cap de judecător săptămânal), care-i nemulţumeşte atât pe judecători, cât şi pe justiţiabili, are la bază inflaţia de acte normative adoptate de Legislativ, Executiv, dar şi de...

Citeste mai departe
Stress-test. Cu băncile la psihiatru!

Stress-test. Cu băncile la psihiatru!

În SUA şi acum în UE, autorităţile vor să vadă dacă sectoarele bancare sunt capitalizate corespunzător pentru a birui criza, iar economia, însetată de reluarea activităţi bancare, va putea experimenta din nou creştere. Despre ce încearcă aşa numitele teste de stres să dea seamă dar şi despre ce nu pot ele să ne lămurească în niciun chip, în continuare. Uniunea Europeană va efectua „teste de stres” ale sistemului său bancar pentru a vedea dacă acesta...

Citeste mai departe
The Legislative Inflation Hits Like a Boomerang

The Legislative Inflation Hits Like a Boomerang

It doesn’t pay well to have a lot! It’s a saying that fits not only the money in circulation, but also the current laws. The huge stack of files (tens, if not hundreds per judge weekly) that dissatisfies both judges and justiciables has as basis the legislative inflation adopted by the legislative and executive powers, but also by state authorities and even private professional orders. Justice, on the other hand, malcontented by the fact that it is not seen for its statute of the third power of...

Citeste mai departe
Crisis Diary: Capitalism Assumed Guilty

Crisis Diary: Capitalism Assumed Guilty

By this “diary”, I do not necessarily mean to aim at the current economic crisis. I do not aim to depict the state conditions that maintain the economic cycles, together with all the theoretical details that make clear the causes of the crisis. Such excursions, more or less technical into the anatomy of the crisis have been already and forever will be written.  Here and now I am concerned to come into notice on an almost catastrophical implication: the radical denial of capitalism using an entire stock...

Citeste mai departe
Stress-test. Analyze banks!

Stress-test. Analyze banks!

In the US and now the EU, authorities want to see if the banking departments are capitalized accordingly to defeating the crisis and the economy, thirsty to resume banking activities, will experience growth again. What are the so-called stress-tests trying to figure out but also what they absolutely cannot  make clear, up next. The European Union will carry out a series of stress-tests to its banking system in order to establish if it can face the financial crisis and determine if it is capitalized appropiately...

Citeste mai departe
Libertate economică şi prosperitate (I)

Libertate economică şi prosperitate (I)

"Societatea trebuie judecată după cum se îngrijeşte de cei săraci şi bolnavi!" Această credinţă este larg răspândită în mai toate mediile sociale. Aşa este invocată necesitatea politicilor redistributive. Practic, acceptarea impunerilor fiscale şi a restrângerii libertăţii ar fi preţul plătit pentru dobândirea societăţii perfecte şi a prosperităţii generale. Însă, nu la fel de răspândită este convingerea că politicile economice de redistribuire...

Citeste mai departe
Economic Freedom and Prosperity (I)

Economic Freedom and Prosperity (I)

The long but difficult evolution of human society from the penury of the ancient civilizations to the welfare civilization in the developed countries today, is thought to be evidence that prosperity is a natural consequence of the free allocation of property towards its most valuable opportunities. Ultimately, the social philosophy in the western countries is a philosophy of freedom, on which the entire economic development and human civilization

Citeste mai departe
De ce utilitatea marginală nu poate fi niciodată negativă

De ce utilitatea marginală nu poate fi niciodată negativă

În prezent, nu există manual mainstream de microeconomie care să nu dedice pagini întregi, cu teorie şi aplicaţii, diverselor analize formalizate asupra utilităţii. „Funcţii obiectiv” frumos derivabile, algoritmi matematici care se deşiră impecabil, grafice sofisticate cu şi fără puncte de inflexiune etc. formează un întreg arsenal didactic pe care economiştii autori de manuale le aşează, cu straniu devotament, în bagajul considerat indispensabil pentru analiza...

Citeste mai departe
Avuţia naţiunilor şi Parlamentul European

Avuţia naţiunilor şi Parlamentul European

Pe cartea de vizită a Uniunii se precizează că PE îi reprezintă pe cetăţenii europeni, Consiliul Uniunii Europene, guvernele naţionale, iar Comisia Europeană, „interesele comune” ale Europei. Funcţional, Comisia propune şi execută legile, Consiliul şi (în multe cazuri, nu în toate) PE le co-decid, iar peste respectarea legalităţii în tot şi toate veghează Curtea Europeană de Justiţie. Potrivit născândului Tratat Lisabona, PE va deveni o instituţie mult mai...

Citeste mai departe
Resursele subsolului: binecuvântare sau blestem?

Resursele subsolului: binecuvântare sau blestem?

Viaţa, libertatea şi proprietatea sunt atributele prin care Frédéric Bastiat defineşte Omul. „Acestea nu există pentru că societatea le-ar fi creat prin legi. Din contră, datorită faptului că viaţa, libertatea şi proprietatea existau dinainte, omul a creat legile”[1]. Astfel, singurul scop al legii este de a proteja viaţa, libertatea şi proprietatea. Orice limitare adusă prin lege acestor trei drepturi naturale nu este altceva decât o denaturare a legii şi o pervertire...

Citeste mai departe
Poate un termometru să măsoare bunăstarea?

Poate un termometru să măsoare bunăstarea?

Nicolas Sarkozy a promis să „deschidă peste tot” dezbaterea asupra concluziilor raportului Stiglitz, finalizat pe 14 septembrie anul trecut. A condamnat „fetişismul” PIB şi a făcut apel la construirea unor indicatori mai pertinenţi pentru a măsura bunăstarea unei populaţii. Dar astfel de indicatori se lovesc de o dificultate majoră: nimeni nu se pune de acord asupra factorilor explicativi ai fericirii. Comisia pentru măsurarea performaţei economice şi progresului social, însărcinată...

Citeste mai departe
Bugetul Bulgariei pe 2010: deficit de 0,7%

Bugetul Bulgariei pe 2010: deficit de 0,7%

După o stagnare economică în anul 2009, decidenţii bulgari lansează o previziune de -2% contracţie a PIB-ului în anul 2010. Criticii cei mai virulenţi consideră perspectivele economice din bugetul de curând adoptat în Parlamentul bulgar ca fiind mult prea pesimiste. Acuzatorii se tem de unele tentative ale statului de a ascunde veniturile potenţiale din buget pentru a fi mai uşor fraudabile. Pe de altă parte, comparativ cu România, cifrele lor relevă o prudenţă bugetară accentuată...

Citeste mai departe
Mai multă modelare, mai puţină economie

Mai multă modelare, mai puţină economie

[Textul este extras din cartea  Împotriva curentului. Însemnări asupra crizei financiare actuale] Ce au înţeles experţii care au studiat cauzele crizei financiare? Că maniera de înregistrare contabilă actuală şi metodele de evaluare a riscului au jucat un rol important în dezvoltarea panicii financiare. Ei consideră că folosirea valorii de piaţă a activelor financiare în evaluarea riscului investiţiei şi, mai departe, a nivelului minim de capital pe care...

Citeste mai departe